MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU UN AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumiem, kas izlēmuši sertificēt savu uzņēmumu pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) prasībām, papildus jāsagatavo sekojoša informācija:

  • Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegts apliecinājums par mēslošanas līdzekļa vai augu aizsardzības līdzekļa reģistrēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  • Ražošanas procesa apraksts;

  • Ražošanas procesā izmantojamo ēku shēmas;

  • Ražošanas procesā izmantojamo iekārtu apraksts;

  • Izejvielu piegādātāji;

  • Piegādātāju sertifikātu kopijas;

  • Fasējuma veidi, iepakojums;

  • Marķējuma paraugi;

  • Neatbilstoša produkta atsaukšanas procedūra;

  • Realizācijas vietas, pircēju saraksts (sadarbības līgumi).